Jagtstiger

Viser alle 11 resultater

Regler for skydetårne og skyde- eller jagtstiger

Jagt på og regulering af pattedyr er som udgangspunkt forbudt fra kunstige skjul og fra platforme eller sæder, som er hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn.

Klovbærende vildt og ræv må dog alligevel jages og i nogle situationer reguleres med riflede våben eller bue bue fra skydetårne og jagtstiger, når en række betingelser er opfyldt.

Der skelnes i loven mellem de to forskellige typer af konstruktioner. Af bekendtgørelsen fremgår det, at der må drives jagt fra ”platform på permanent opstillet konstruktion (skydetårn)” og fra ”sæde på ikke-permanent opstillet transportabel stige (skydestige el. jagtstige)”, når nedenstående betingelser opfyldes.

Ud over at der må drives jagt på klovbærende vildt og ræve fra skydetårne og jagtstiger, må invasive arter som f.eks. mink, mårhund, vaskebjørn og bisamrotte reguleres fra både jagtstiger og skydetårne.
Ved regulering af mårhund må der tillige medbringes og anvendes glatløbet haglgevær i jagtstiger og skydetårne.

Generelle betingelser

·        Både skydetårn og skydestige skal være anbragt mindst 130 m fra anden ejendom. Dette kan dog fraviges hvis der foreligger en skriftlig aftale med ejeren af naboarealet og at denne udtrykkeligt har givet sin tilladelse til opstillingen.

·        Platformen på skydetårnet eller sædet på skydestigen skal være hævet mindst 50 cm over omgivende terræn.

Skydetårn

·        Et skydetårn (permanent opstillet konstruktion) skal være anbragt i en skov på mindst 0,5 ha i enten en bevoksning eller et indre eller ydre skovbryn, og således at det ikke virker skæmmende i landskabet.

·        Skydetårnets platform må ikke have større gulvareal end 2 m2, og den må ikke have sider, der er højere end 110 cm (tidligere 85 cm) over det vandrette plan.

·        Skydetårn må gerne være overdækkede med en let skrånende, flad plade i træ eller ikke reflekterende metal af samme størrelse som gulvarealet tillagt et udhæng på maksimalt 10 cm. (pr. 1. januar 2017)

Skydestige

En skydestige skal være anbragt i en træbevoksning, f.eks. skov, remise, læhegn eller lignende bevoksninger, der består af træer eller buske af mindst samme højde som stigen, og på en måde så den ikke virker skæmmende i landskabet.

Betingelsen for, at skydestiger kan anvendes uden for skove er, at de er af ikke-permanent karakter. Dette medfører at de skal fjernes når de ikke anvendes og det antages derfor, at de som minimum skal være taget ned uden for jagtsæsonen.